Dofinansowania

undusze Europejskie Inteligentny Rozwój, Rzeczpospolita Polska, Unia Europejska Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego

Przedsiębiorstwo Produkcyjno-Handlowe ”OKRUSZEK” Tomasz Jarosiński realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich.

„Wdrożenie innowacyjnej technologii produkcji prażynek o obniżonej zawartości tłuszczu.”

Celem projektu jest zaoferowanie innowacyjnego produktu prażynki o obniżonej zawartości tłuszczu. Powyższe wpisuje się w cele programu POIR, do których należy w szczególności wzmocnienie konkurencyjności i innowacyjności przedsiębiorstw z sektora MŚP poprzez wdrażanie wyników prac B+R. Dzięki wprowadzeniu nowego produktu firma zwiększy konkurencyjność swojej oferty oraz zwiększy swój potencjał produkcyjny, a tym samym poziom przychodów Pojawią się nowe możliwości na nowych rynkach zbytu oraz poszerzona zostanie baza klientów.

Niniejszy projekt ma na celu wprowadzenie do oferty wnioskodawcy innowacyjnego w skali co najmniej Europejskiej produktu w postaci prażynek pszenno – ziemniaczanych o obniżonej zawartości tłuszczu. Nowy produkt wprowadzony przez wnioskodawcę do oferty skierowany będzie na rynek krajowy oraz zagraniczny.

Wnioskodawca mając wieloletnie doświadczenie w zakresie produkcji wyrobów spożywczych w postaci:

  1. Szerokiej gamy Makaronów
  2. Chrupek
  3. Paluszków
  4. Prażynek

stale rozwija swoją ofertę produktową i inwestuje w park maszynowy. Wnioskodawca w wyniku analizy rynku i spotkań bilateralnych z potencjalnymi odbiorcami nowego produktu a także analizując trendy rynkowe uwzględniające zdrowy styl życia, dostrzegł ogromną lukę podażową na produkty o obniżonej zawartości tłuszczu. Wnioskodawca po wstępnych rozmowach i analizie dostępnych rozwiązań obecnych na rynku krajowym jak i zagranicznym zlecił wykonanie prac B+R dla jednostki naukowej.

Celem prac B+R była optymalizacja procesu produkcyjnego oraz stworzenie technologii produkcji mającej na celu obniżenie zawartości tłuszczu w wyrobach finalnych.

Po uzyskaniu pozytywnych wyników prac B+R wnioskodawca rozpoczął analizę narzędzi, maszyn i technologii produkcji umożliwiającej prowadzenie produkcji w skali przemysłowej. W tym celu spotkano się z przedstawicielami firm produkcyjnych w celu ustalenia możliwości dostarczenia maszyn według specyfikacji zadanych przez wnioskodawcę.  Do dnia dzisiejszego wnioskodawca nie podjął żadnej czynności prawnej związanej z rozpoczęciem projektu.

Wnioskodawca celem zabezpieczenia rynków zbytu oraz uwiarygodnienia planowanych założeń finansowych podpisał listy intencyjne na zakup produktów będących efektem realizowanego projektu.

Realizacja niniejszego zamierzenia inwestycyjnego ma zatem na celu wdrożenie do działalności gospodarczej wyników prac badawczo-rozwojowych zrealizowanych na zlecenie wnioskodawcy